VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ROZESMÁTÝ SVĚT

Rozesmátý svět
Základní škola Bratří Čapků opět vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti, které se každoročně účastníme. Letos jsme do soutěže zaslali velkou spoustu obrázků, protože téma "veselé jaro" děti přijaly s nadšením a povedlo se opravdu mnoho výkresů. Výsledky soutěže dopadly nad naše očekávání: v kategorii jsme obsadili všechny tři stupně vítězů a v kategorii do 5 let 1. místo. Podívejte se na výsledkovou listinu :) Našim malým umělcům ještě jednou gratulujeme. / foto

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Mateřská škola, Suchovršice
Seznam přijatých dětí od 1.9.2018


Mateřská škola, Suchovršice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
01/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
02/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
03/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
04/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
05/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
06/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
07/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
08/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
09/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018

Vyvěšeno dne: 18.5. 2018

Dana Kultová, ředitelka školy

ZÁPIS DĚTÍ

ZÁPIS DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19
2. a 3. května 2018 od 14,30 hod. do 16,00 hod. v MŠ Suchovršice v 1. patře v zasedací místnosti.
Zároveň budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy.
Do MŠ mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září 2018, nebo v průběhu školního roku. Pozor, dvouleté děti pro přijetí k docházce do MŠ musí dovršit dvou let nejpozději do 31. 8. 2018.
K zápisu je potřeba přinést:
  • rodný list dítěte,
  • očkovací průkaz dítěte
  • a svůj občanský průkaz.

Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se s prostředím mateřské školy. U zápisu zákonní zástupci sepíší žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a budou zkontrolovány potřebné dokumenty. Děti budou přijímány na základě kritérií, která budou vyvěšená na webových stránkách MŠ.
Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze tehdy, nebude-li v řádném termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání plně naplněna kapacita MŠ.

V Suchovršicích, dne 28. 2. 2018. Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Suchovršice
Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2018 povinné (jsou to děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013)
2. Děti s trvalým pobytem v Suchovršicích
3. Děti, mladší, jejichž pořadí bude určeno podle data narození. Starší budou mít přednost před mladšími

Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 Školského zákona).

Suchovršice, 30. 4. 2018, Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích