Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní rok 2018 / 2019

„...kdo si hraje, nezlobí...“

Č.j. 68/2018

Robert Fulghum:

„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole“

Aktualizace provedena v srpnu 2018 na setkáních učitelek, změny zaevidovány v písemné podobě 31. 8. 2018.
Platnost ŠVP od 3. 9. 2018 do 31. 8. 2019

Pedagogický personál

Ředitelka MŠ: Dana Kultová

Učitelky MŠ: Bc. Kratochvílová Pavlína, Šatková Petra Dis., Hájková Kristýna, Čapková AnitaProvozní, nepedagogický personál

Kuchařka + vedoucí stravování: Blanka Košnarová

Uklízečka: Miloslava Banýrová

Školní asistentka: Krtilová ŠtěpánkaExterní pracovníci

Pověřenec GDPR: Valdová KateřinaStarosta: Jana Šedová


Zeměpisný místopis:

Planeta Země – Evropa – Česká republika – Východní Čechy – Královéhradecký kraj – okres Trutnov – region Jestřebí hory– obec Suchovršice.

Jednotřídní Mateřská škola v Suchovršicích byla založena v roce 1948.
Od 1. 1. 2003 je MŠ příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Suchovršice.
Od 1. 9. 2007 je navýšena kapacita MŠ na 42 dětí a stáváme se MŠ dvoutřídní.
Od 1. 9. 2010 je navýšena kapacita MŠ na 48 dětí. Stále jsme dvoutřídní MŠ.

ŠVP pro naši MŠ vznikl na základě reformy školství, kdy vzdělávání a výchova dětí vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, uvítali jsme, že děti mají nyní více prostoru pro spontánní hry a především stavíme výuku na prožitkové učení. Prvně ŠVP vznikl v 30. 8. 2007 a do dnešního dne prošel několika úpravami. Po celý školní rok je rodičům i veřejnosti ŠVP (veřejná část) přístupný v tištěné podobě v prostorách MŠ a na webových stránkách školy. Se ŠVP je seznámen i zřizovatel.
Rodiče i zřizovatel mohou ŠVP připomínkovat a tyto připomínky a podněty budou zohledněny vždy při plánu práce s dětmi na následující školní rok. Na tvorbě ŠVP pedagogický personál školy. Kultová Dana, Nedvědová Hana, Bc. Kultová Pavlína

Platnost dokumentu od 3.9.2018 Nová aktualizace a úpravy provedeny 31. 8. 2018
Po úpravách ŠVP předložen rodičům a zřizovateli dne 3. 9. 2018
S rodiči ŠVP projednán na třídních schůzkách dne 6. 9. 2018

Obsah

1. Charakteristika MŠ

 • Materiálně technické vybavení – věcné podmínky
 • Životospráva
 • Psychosociální podmínky
 • Organizace chodu MŠ
 • Řízení MŠ
 • Personální a pedagogické zajištění
 • Spoluúčast rodičů
 • Spolupráce s ostatními složkami
 • Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Podmínky vzdělávání dětí nadaných
 • Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

2. Organizace vzdělávání

 • Provoz MŠ
 • Počet tříd a rozdělení dětí
 • Pracovní doby zaměstnanců

3. Charakteristika vzdělávacího programu

 • koncepce MŠ
 • základní východiska koncepce
 • dlouhodobé cíle vzdělávacího programu
 • vzdělávací obsah
 • metody a formy vzdělávání, které jsou ve škole uplatňovány

4. Integrované bloky

5. DVPP

6. Plán kontrolní a hospitační činnosti

7. Evaluace MŠ

8. Kritéria hodnocení – personální zaměstnanci, pedagogičtí zaměstnanci

9. Plán porad pedagogické, provozní

10. Zájmové kroužky

11. Plánované akce na školní rok

1. Charakteristika MŠ v Suchovršicích

Naše MŠ se nachází na klidném místě, daleko od frekventované hlavní komunikace, která spojuje město Úpice a Trutnov. Je obklopena krásnou přírodou – louky, lesy i pole. Této výhody využíváme při naplňování krátkodobých i dlouhodobých cílů ŠVP a TVP.
Pravidelně využíváme úzkého kontaktu s přírodou, chodíme do přilehlých lesů, na louky, pozorujeme práce na polích, v lese, na zahrádkách, na pile a v kravíně. Denní rytmus a řád je nastaven tak, aby respektoval individuální potřeby dětí. Organizační formy, si učitelky určují samy. Obsahem jednotlivých forem jsou z hlediska dětí přirozené, z hlediska učitelek jsou to činnosti a prostředky promyšlené, pedagogicky zaměřené a to vždy s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti a možnosti jednotlivých dětí. Ve třídě mladších dětí se zohledňují potřeby dětí mladších tří let.
Naším cílem je vytvářet pro děti prostředí plné pohody, provázet děti prvními kroky života mimo rodinu a porozumět světu kolem sebe. Jeden z dalších cílů – zaměření na environmentální oblast, to je oblast životního prostředí, kde se snažíme, aby děti získaly povědomí o vlivu člověka na životní prostředí, kladný vztah k místu kde žijí, k přírodě kolem sebe – zde v nemalé míře využíváme přírodní podmínky v našem okolí. Jsme členy sdružení MŠ „Mrkvička“. Naše cíle vycházejí z podmínek, které má naše mateřská škola, z nových poznatků v oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí a jejich rodičů. Snažíme se v dětech vypěstovat správný návyk stravování, nabízíme stravu vyváženou, pestrou, bohatou na vitamíny, vápník, vlákninu. Děti mají dostatek prostoru pro dodržování pitného režimu. Učíme děti zdravému životnímu stylu, správným stravovacím návykům, zařazujeme dostatek pohybu pro zdravý růst dětí.
Vzděláváme děti od 2 let. Podle toho učitel volí metody a formy práce. Děti dvouleté se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály. Zpravidla se děti mladší tří let nedokážou delší dobu soustředit, pozornost udrží jen velmi krátkou dobu. Tomu je třeba přizpůsobit činnosti, průběžně je střídat, sladit spontánní s řízenými. Největší prostor musí být ponechán volné hře a pohybovým aktivitám. Podporujeme inkluzi ve vzdělávání, přijímáme děti se speciálně vzdělávacími potřebami.
Myslíme si, že je nám tu všem dobře jako doma – dětem, zaměstnancům, rodičům i návštěvám. Doplňujeme rodinnou výchovu a v úzké vazbě podněcujeme děti k aktivnímu rozvoji a k učení. Máme tu útulno, všechno o sobě víme, proto si říkáme, že máme školku rodinného typu. Usnadňujeme dětem životní a vzdělávací cestu. Maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí, vzděláváme všechny děti bez rozdílu.

Materiálně technické vybavení MŠ

Mateřská škola v Suchovršicích sídlí v budově bývalé základní školy společně s OÚ. Zřizovatel a majitel budovy je Obec Suchovršice. Budova v letech 2008 až 2011 prošla velkou rekonstrukcí. Došlo k výměně hracích prvků na zahradě a její celkové úpravě, k rekonstrukci všech sociálních zařízení, chodeb, osvětlení, modernizaci tříd a jídelny a opravě fasády. Všechny úpravy směřovaly k tomu, aby byly prostory vyhovující pro předškolní vzdělávání. Budova je dvoupodlažní, v dostatečné vzdálenosti od hlavní silnice, v klidové zóně, zasazena do přírodního prostředí. Mateřská škola má ke své činnosti dostatek prostoru. Pro zajištění bezpečnosti dětí v průběhu dne se MŠ uzavírá. V létě 2013 byla rekonstruována školní kuchyně, aby vyhovovala hygienickým požadavkům. Nyní je vybavena moderními přístroji. V srpnu 2015 jsme nainstalovaly k hlavním dveřím zvonky, abychom měli přehled o osobách, které do budovy přicházejí. Na spojovací dveře z vnitřní strany byla nainstalována otočná koule, aby děti nemohly svévolně budovu opustit. Na jaře 2017 proběhla modernizace I. třídy, nainstalován byl nový nábytek a relaxační koutek pro děti.
V přízemí se nachází prostory pro malé děti 2 – 5 letých a to: I. třída, která dětem nabízí stolečky a židličky rozlišené velikostně, aby odpovídaly věku, vybavené zájmové koutky – dopravní a kuchyňka, relaxační koutek s dětskou sedací soupravou, nábytek na hračky a stavebnice, který nám zhotovili v místní truhlárně dle naší zakázky, relaxační koutek pro četbu dětských knih. Částečně je třída pokryta kobercem a část pracovní se stolečky má jako podlahovou krytinu parkety. Třída se skládá ze dvou místností, mezi kterými byl v srpnu 2015 vybourán průchod o šíři 3,5 metru pro získání většího přehledu o dětech. Zároveň mají děti více prostoru na tvoření vlastních zájmových koutků. Dále ve třídě pro ml. děti máme lehárnu, kde má každý uloženou svou označenou matraci a ložní prádlo (také označené) na odpolední relaxaci. V neposlední řadě k těmto prostorům patří sociální místnost se 6 WC, 5 umyvadly a sprchovým koutem (rekonstrukce soc. zař. v roce 2010). Na chodbě mají malé děti oddělenou šatnu, která se uzamyká a každý má svůj věšák, lavičku a poličku.
Přízemí dále nabízí společnou kuchyni a jídelnu. Kuchyně je vybavená nejmodernější technologií – konvektomat, trouba, robot, profi myčka, profi sporák s troubou na elektřinu... Kuchyně splňuje hygienické požadavky. Rekonstrukce kuchyně proběhla v létě 2013. V jídelně mají děti barevně i výškově odlišené stolky a židličky. Jídelna má novou podlahovou krytinu – linoleum (rekonstrukce jídelny v roce 2010). V jídelně se stravují obě třídy, ale mají vyhrazeny svůj čas, pro zajištění psychohygienických podmínek pro děti. Učitelky se stravují souběžně s dětmi, dávají dětem kladný příklad ve stolování i ve stravování.
Velkou naší výhodou v přízemí je i velká tělocvična, kterou můžeme neomezeně využívat a kde trávíme čas při nepříznivém počasí. Další prostory v přízemí, které ale neslouží potřebám dětí je: sklep, spíž se 2 lednicemi, mrazící pult, úklidová komora a WC pro zaměstnance. Schodiště je zdobené fotogalerií MŠ a obce nás dovede do 1. patra, kde se nachází:
– kancelář ředitelky MŠ s počítačem připojeným na internet, dvě tiskárny – inkoustová barevná a scaner s kopírkou a laiserová tiskárna, vlastníme 1 pevnou telefonní linku, dále pak fotoaparát pro pořizování dokumentace z akcí.
– šatna pro velké děti vybavená stejně jako pro ml. d., ale není uzamykatelná.
– II. třída rozdělená na 2 části: - pracovní se stolečky s podlahovou krytinou linoleum a relaxační pokrytá kobercem s dětským nábytkem, dětskou sedací soupravou, koutkem pro chlapce – dopr. koberec, dřevěné kostky a auta, kuchyňkou a skříněmi na matrace a ložní prádlo, které si zde děti již připravují samostatně. Nově byl vybudovaný vyvýšený prostor pro hry dětí a jejich relaxaci s prostorem ke hraní pod vyvýšenou plochou. Ve třídě je k dispozici 1 umyvadlo. Třída je vybavena novým nábytkem, který nabízí dostatečné množství úložných prostorů. Na výzdobě třídy se hodně podílejí děti a tématicky si výzdobu průběžně obměňují.
– Na chodbě mají děti sociální zařízení 3 WC a 2 umyvadla. Obě třídy nabízejí výběr hraček, stavebnic a pomůcek dle věkových zvláštností dětí, všeho mají dostatek, i když důraz klademe na hry a práci s přírodními materiály, které jsou dětem volně dostupné. Obě třídy jsou vybavené Orfovými nástroji, audiotechnikou a elektronickým pianinem.
V patře se zároveň nachází kancelář starosty obce Suchovršice a multifunkční místnost, kde se nachází knihovna, zasedací místnost a schází se zde Klub důchodců. Knihovnu s MŠ navštěvujeme a v Klubu seniorů děti často vystupují. Také zde najdete galerii podařených obrázků, které malovaly děti.
K budově je přilehlá oplocená zahrada, která dětem nabízí průlezku s různými druhy stoupacích žebříků a stěn, klouzačku, pružinové houpačky, prostorné pískoviště, zpevněnou plochu pro jízdy na tříkolkách, kolech a odstrkovadlech, místo pro relaxaci i stinná místa. Interaktivní prvky a balanční prvky byly nově instalovány na jaře 2017. Se zahradou těsně sousedí travnaté hřiště, které také využíváme. Zahrada i hřiště jsou majetkem Obce, ale MŠ je využívá ke svým potřebám.

Životospráva

Strava:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány tříhodinové intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla.
 • děti u nás mají velkou nabídku ovoce i zeleniny, kterou nabízíme na tácku uprostřed stolu, v případě, že má dítě ještě větší potřebu konzumace vitamínů, může si sám přidat na vydávacím pultíku, kde je připraven další výběr formou švédského stolu.
 • pestrá vyvážená strava - děti do jídla nenutíme, pouze nabízíme, motivujeme
 • děti si mohou na vydávacím pultíku vybrat, na co mají z aktuální nabídky chuť, zároveň si i přidávat, pokud mají pocit hladu
 • respektujeme nesnášenlivost některých potravin dětmi, případně pokyn rodičů
 • pitný režim – nápoj pro děti ve třídách (při teplém počasí i na zahradě) po celý den. Děti mají možnost výběru ze dvou nápojů: čistá voda x čaj, džus...


Odpočinek:

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku). Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné, pokud nám děti neusnou, jsou nabízené nespavé aktivity.
– relaxace po obědě – před odpočinkem: vždy čteme pohádku, děti s nižší potřebou spánku, pouze odpočívají, poté nabízíme klidové aktivity, učitelka při nich využívá individuální práci s dítětem. Na lehátku nespavé děti zůstávají nejdéle do 13,15 hodin.

Pobyt venku:

 • činnosti jsou přizpůsobeny okamžité kvalitě ovzduší, děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě, na loukách v lesích, ale i v interiéru budovy v tělocvičně
 • otužování dětí (pravidelné větrání, omývání obličeje vlažnou vodou, přiměřené oblečení, v zimě pekáčování, předplavecký kurz, lyžování, turistika po okolí)
 • pohyb zařazujeme střídavě s klidovými aktivitami, relaxací
 • spontánní hra se během dne střídá s činností řízenou pedagogem

V přírodě se hodně věnujeme na environmentální výchovu, zkoumání, pozorování, práci s různorodým přírodním materiálem. Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky

 • Prioritou naší MŠ je, aby se tu děti i dospělí cítili dobře.
 • Nově příchozím dětem nabízíme možnost postupné adaptace, možnost nosit si vlastní plyšovou hračku pro pocit jistoty.
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.
 • Učitel se vyhýbá negativním komentářům a hodnocení, ale naopak děti povzbuzuje, chválí, pomáhá dětem objevit jejich silné stránky.
 • Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Pravidla třídy děti spoluvytvářejí, neustále si je připomínají.
 • Vyhýbáme se zbytečným ruchům, například v jídelně – režimově jsou časy stravování jednotlivých tříd postaveny tak, aby děti měli na stravování dostatek času a klid.
 • Pedagogický styl učitelek je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací s dětmi. Děti nejsou zbytečně organizovány, přetěžovány a neurotizovány. Není podporována nezdravá soutěživost dětí.

Našim prvořadým cílem je vytvoření klidného, příjemného prostředí. To musí být nejenom bezpečné a podnětné, ale také plné pohody, pochopení a prostoru pro individualitu každého dítěte. K tomu napomáhá i naše otevřenost vůči rodičům, kteří mají právo po domluvě s učitelkou se pohybovat v prostorách třídy, účastnit se vzdělávání svého dítěte a přiměřeně zasahovat do chodu mateřské školy. Mezi dospělými i dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost i solidarita. To vše při zachování bezpečnosti a hygienických předpisů.

Důraz klademe na úzký kontakt s přírodou a tak nejen při pobytu venku navštěvujeme blízké louky, lesy a hrajeme si v přírodě a učíme se jí chránit, ale klademe důraz na to, aby děti měly k rozvoji své fantazie a tvořivosti dostatek prostoru i v MŠ. Učíme děti logickému myšlení, úvahám a dáváme základy předmatematických představ. Zaměřujeme se na práci s přírodními materiály, environmentální edukace má u nás zkrátka „zelenou“.

Důraz klademe na dostatek materiálu, který slouží k činnostem v oblasti výtvarné, pracovní, hudební, dramatické i literární. Vytváříme kladný vztah ke knize, učíme děti naslouchat. Zaměřujeme se na předčtenářskou gramotnost. Jsme zapojeni do projektu „Celé česko čte dětem“, „Máme rádi zvířata“ (ve spolupráci se Státní veterinární stanicí) a „Cvičíme se zvířátky“ – ve spolupráci TJ SOKOL.
V činnostech mateřské školy dáváme přednost přímé práci učitelky s individuálním a tvořivým přístupem, čtení a prohlížení knih, vycházkám a sportovním aktivitám na čerstvém vzduchu. Intenzivně se věnujeme zdravému pohybu, učíme děti přirozený pohyb využít ve zdravé sportování.
Věnujeme se prevenci sociálně patologických jevů, na kterou máme vypracován projekt.


Organizace chodu MŠ

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 48 dětí ve věku od dvou do sedmi let. V mateřské škole pracují 3,5 učitelky a 0,75 pedagogická asistentka. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazováno dostatek pohybových aktivit ve třídě i venku. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity dětí. Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, vytvářejí dětem potřebné zázemí, jako je klid, bezpečí i soukromí.
Všechny učitelky mají odbornou kvalifikaci pro práci s předškolními dětmi. Tři učitelky mají vystudovaný kurz logopedické prevence, který každodenně využívají při intenzivním působení na děti. Pracují s nimi individuálně, v malých skupinkách, ale i s celým kolektivem.
Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální i psychohygienické podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty ve třídě, i děti v mladším oddělení jsou podle potřeby rozdělovány na dvě skupiny – mladší a starší. Spojování tříd je maximálně omezeno.
Do mateřské školy mohou být po dohodě přijaty také děti se speciálními potřebami. Pro integrované děti je vypracován plán pedagogické podpory, úzce spolupracujeme s rodiči, PPP, SPC. S rodiči konzultujeme každodenní práci a doporučujeme činnosti a hry k procvičování získaných vědomostí a dovedností.
Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (pomůcky jsou učitelkami připravovány včas a v dostatečném množství a promyšleně, aby rozvíjely u dětí všechny oblasti vzdělávání:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč, poznávací schopnosti:fantazie, představivost,myšlenkové operace, sebepojetí, city a vůle

Dítě a ten druhý

Dítě a svět

Dítě a společnostOrganizaci dne určuje Režim dne v MŠ. Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného ŠVP v následujícím rámcovém denním režimu:

Režim dne v naší MŠ:

I. třída – MEDVÍDCI – mladší děti: 2 – 5 let

6.30 – 9,15 – ranní spontánní hry dle vlastního výběru dětí (konstruktivní stavebnice, mozaiky, námětové hry v zájmových koutcích, dřevěné kostky, kreslení, individuální práce s dětmi, ranní cvičení, pohybové chvilky, jazykové chvilky, sluchové hry, ranní svačina, didaktické činnosti, smyslové hry, zájmové hry zaměřené na oblasti: biologická oblast/dítě a jeho tělo/,interpersonální oblast/dítě a ten druhý), sociálně-kulturní oblast (dítě a společnost), environmentální oblast (dítě a svět), psychologická oblast/dítě a psychika: jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepojetí, city, vůle/, volné hry dětí
9.15 – 11.15 – pobyt venku
11.15 – 14.00 – oběd, odpočinek, pohádka, spánek – děti s kratší potřebou spánku hry u stolečků: stavebnice, didaktické hry, individuální práce s učitelkou, kreslení...
14.00 – 16.00– vstáváme, sebe obslužné činnosti, odpolední svačina, odpolední didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně, spontánní hry do rozchodu dětí

II. třída – PŘEDŠKOLÁCI – starší děti: 5 – 7 let

6.30 – 7.00 – děti se scházejí v I. třídě
7,00 – 9,45 – ranní hry dle vlastního výběru dětí (konstruktivní stavebnice, mozaiky, námětové hry v zájmových koutcích, dřevěné kostky, kreslení), tvoření, ranní cvičení, smyslové hry, jazykové chvilky, ranní svačina, hygiena, didakticky cílené činnosti zaměřené na tyto oblasti: biologická oblast (dítě a jeho tělo), interpersonální oblast (dítě a ten druhý), sociálně-kulturní oblast (dítě a společnos), environmentální oblast (dítě a svět), psychologická oblast (dítě a psychika: jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepojetí, city, vůle), spontánní hry dětí
9.45 – 11.45 – pobyt venku
11.45 – 15.00 – oběd, relaxace, odpočinek, pohádka, nespavé aktivity, hygiena, odpolední svačina, zájmové činnosti, možnost zařazení didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně, smyslové hry, jazykové chvilky
15.00 – 16.00 – odpolední hry do rozchodu dětí společně s dětmi v I. třídě

Stanovený denní řád může být upraven dle aktuální situace (akce, exkurze, výlety, divadla).

Řízení mateřské školy

Snahou ředitelky je vést školu tak, aby zde vládla příjemná atmosféra a přátelské ovzduší, důvěra, tolerance. Do řízení zapojuje i ostatní zaměstnance školy. Ředitelka má 20h. vysoký úvazek přímé výchovné práce, pracuje bez administrativního pracovníka. Vedení účetnictví, mzdové a personální agendy je řešeno smluvně.
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
Je vytvořen informační systém uvnitř MŠ: nástěnky, konzultace, schůzky s rodiči, porady..., ale i navenek: webové stránky, články v tisku.

Zaměstnanci
 • pravidelné konzultace mezi učitelkami, ale i ředitelka x zaměstnanci
 • pedagogické rady (1x za 4 měsíce, nebo dle potřeby)
 • provozní porady (1 - 2 x ročně)
 • operativní informační schůzky (dle potřeby)

Rodiče
 • informativní nástěnky v šatnách
 • individuální pohovory
 • informační nástěnka u schodiště
 • schůzky rodičů
 • webové stránky školy

Veřejnost
 • webové stránky školy
 • vývěsní skříně na plotě školy
 • prezentace v tisku, televizi, rozhlase
 • propagační články školy v Suchovršickém zpravodaj
 • pohlednice školy
 • „Den otevřených dveří“

Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci má vypracovaná kritéria k hodnocení zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou seznámeni se Školním řádem, který prostudují a odsouhlasí podpisem. 1x za rok se provádí hodnocení výsledků práce. Případné problémy jsou řešeny operativně, dále na provozních a pedagogických poradách. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. ŠVP pro předškolní vdělávání vypracuje ředitelka školy ve spolupráci s učitelkami, zahrne do něho i podněty od rodičů. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základními školami v Úpici, s pedagogicko psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem v Trutnově, se SULIHAROU, s knihovnou a různými složkami.

Personální podmínky školy

MŠ má v současné době 7 fyzických zaměstnanců.

Pedagogickou práci zajišťují 3 učitelky. Všechny splňují předepsanou odbornou kvalifikaci.

3 učitelky na 100% úvazek
 • 2 učitelky mají vystudovanou Střední školu pedagogickou pro předškolní vzdělávání v Nové Pace
 • 1 učitelka má vystudovanou Ostravskou univerzitu – bakalářské studium -– specializace v pedagogice: Učitelství na MŠ.
 • 1 pedagogická asistentka – také splňuje odbornou kvalifikaci má vystudovaný kurz „Asistent pedagoga“ a zároveň studuje VOŠ v Litomyšli, obor předškolní pedagogiky

Tři z učitelek mají vystudovaný kurz logopedické prevence, intenzivně s dětmi pracují na prevenci vad řeči, pracují jak s celým kolektivem, tak malými skupinkami dětí s podobným problémem a individuálně s dětmi, které mají od logopeda vyvozenou hlásku. V této oblasti velmi úzce spolupracujeme s rodiči.
Na každé třídě pracují dvě učitelky, ve třídě mladších dětí je zajištěno překrývání směn učitelek na 2,5 hodiny denně + pomáhá školní asistentka. Ve třídě předškoláků pracuje 1 učitelka souběžně s pedagogickou asistentkou po celé dopoledne.
Pedagogičtí pracovníci se nadále vzdělávají, přistupují aktivně k získávání nových vědomostí, poznatků i zkušeností. Tři z učitelek byly i na zahraniční stáži, aby získaly zkušenosti, jak se praktikuje vzdělávání v ostatních zemích.
Ředitelka má kurz pro předškoláky – MAXÍK = stimulační program pro předškoláky, který vede ve druhém pololetí školního roku v odpoledních hodinách. Účastní se ho děti společně s rodiči.
Učitelky podávají rodičům informace v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Nepedagogičtí zaměstnanci: zajišťují dvě zaměstnankyně:
 • kuchařka na 100% úvazek a zároveň vedoucí ŠJ na 30% úvazek Kuchařka se účastní seminářů, které se týkají nových trendů ve stravování, nabízí dětem velmi pestrou nejen na výživové hodnoty, ale zároveň dětem podává jídlo nazdobené, aby děti i pohledově měly stravu upravenou.
 • uklízečka na 100% úvazek
 • školní asistentka na 50% úvazek – má vystudovaný kurz „Asistent pedagoga“

Všechny zaměstnankyně jsou proškolené v oblasti BOZP a v první pomoci.
Všechny zaměstnankyně vystupují profesionálně v souladu se společenskými pravidly.

Spoluúčast rodičů

Cílem výchovného procesu v mateřské škole je harmonický rozvoj individuality dítěte založený na spolupráci všech, kteří se na tomto procesu podílejí = rodiče + mateřská škola.

Především nám jde o úzkou spolupráci s rodinou
 • Naše mateřská škola byla rodičům vždy otevřená a i nadále funguje na základě partnerství, důvěry, porozumění a respektu.
 • Rodiče mají možnost podílet se na chodu mateřské školy, účastnit se a pomáhat s organizací akcí dle svého zájmu.
 • Mají právo být pravdivě informováni o prospívání svého dítěte a zachování diskrétnosti ve vnitřních záležitostech rodiny.
 • Mateřská škola pomáhá rodičům v péči o dítě a plní funkci odborného poradce v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Rodiče se mohou kdykoli obrátit se svými výchovnými poznatky i problémy na učitelku, spolupracovat s učitelkou a společně nacházet nejvhodnější řešení problémů z hlediska potřeb dítěte.
 • Rodičům je umožněno každodenní nahlédnutí na hru dětí návštěvou herny a třídy, zapojení se do spontánní hry s dětmi, pokud svou návštěvou nenarušují režim mateřské školy.
 • O každodenní činnosti v mateřské škole jsou rodiče informováni na nástěnkách a prostřednictvím individuálních rozhovorů s učitelkami na třídách Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Během roku jsou připravovány besídky, společná soutěžní odpoledne, tvořivé dílny, aj. Podle potřeby svolají učitelky 2x – 3x za rok společnou schůzku rodičů.

Spolupráce s ostatními institucemi

 • se zřizovatelem – Obcí Suchovršice a celým zastupitelstvem
 • se složkami v obci: místní sbor dobrovolných hasičů, klub důchodců, občanské sdružení Prima rodiny, TJ Sokol ÚPICE
 • se ZŠ v Úpici: ZŠ Bří Čapků a ZŠ Úpice – Lány
 • s okolními vesnickými mateřskými školami – Libňatovem a Havlovicemi, naše spolupráce je tak pestrá, že společně pracujeme na projektech a založili jsme i občanské sdružení zvané SULIHARA z. s.
 • jsme hrdé na naši mezinárodní spolupráci s polskou školou: predskole LUBAWKA – vzájemné návštěvy a výměny zkušeností, společné projekty („ve vodě je život“, „Les a jeho tajemství“, společné vítání jara...)
 • se Střední školou lesnickou v Trutnově
 • se studenty Gymnázia v Úpici
 • s plaveckou školou v Trutnově
 • s PPP a SPC v Trutnově
 • s dětskou lékařkou
 • s policií ČR a SDH v Úpici
 • s Domem s pečovatelskou službou v Úpici
 • se střediskem ekologické výchovy SEVER
 • s Domem Pod jasanem v Trutnově
 • s televizí JS
 • se ZUŠ

Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Z toho důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Stanovené rámcové cíle i očekávané výstupy ŠVP jsou pro všechny děti společné. Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má pedagog na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami pedagog zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření.
Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno.
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel úzce s rodiči a dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.


Podpůrná opatření 1. stupně

* Má-li dítě obtíže při vzdělávání, škola zpracuje plán pedagogické podpory dítěte /PLPP/, který zahrnuje mj. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka a podpůrná opatření prvního stupně; plán pedagogické podpory bude vyhodnocen nejpozději po třech měsících. Podkladem pro zpracování PLPP je ŠVP. PLPP viz příloha č. 1
* Nebude-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně postačující, doporučí škola vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Zprávu z vyšetření obdrží zákonní zástupci dítěte, škola dostane doporučení a na jeho základě sestaví individuální vzdělávací plán, který obsahuje mj. podpůrná opatření druhého až pátého stupně (dle doporučení školského poradenského zařízení).
Nejsou-li podpůrná opatření dostačující, školské poradenské zařízení vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně.

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně

Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.
Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu /IVP/ doporučení ŠPZ. Na úrovni IVP je možné na (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí, a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
IVP viz příloha č. 2
Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole * tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto dětí je prováděna na základě pokynu ředitelky školy a za spolupráce s pedagogy, popř. jinými odborníky;
* tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto dětí je prováděna na základě pokynu ředitelky školy a za spolupráce s pedagogy, se SPC, popř. jinými odborníky;

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí škola umožní:
* uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky;
* stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí;
- při přiznání 3. Podpůrného stupně podpory zajistíme dítěti pedagogického asistenta, který s ním pracuje individuálně, ověřuje, zda dítě chápe zadané úkoly, vysvětluje, vybírá další pomůcky, které pomohou k úspěšnému naplnění cílů
V oblasti organizace vzdělávání budou, pokud to speciální vzdělávací potřeby dítěte budou vyžadovat, učitelkami (asistenty pedagoga) upřednostňovány formy individuálního vzdělávání.
V oblasti životosprávy bude respektována potřeba častější relaxace dětí, možnost uchýlit se do intimního koutku a tím zajistit dítěti klid, potřebný ke snadnějšímu zvládání jeho problémů. Pravidelný rytmus a řád mateřské školy bude flexibilní, přizpůsobený ke speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých dětí.

* při vzdělávání dítěte, které nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost;
- při vzdělávání dítěte, které při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám;
* spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);
Pokud zákonný zástupce dítěte přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil tak dítěti obtíže při vzdělávání (protože škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže) může se škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost.


Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu. Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována:
 • předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností
 • využitím vhodných didaktických pomůcek, materiálů
 • volbou vhodných metod, forem výuky
 • individuálním přístupem
 • prací s tablety
 • nabízenými specifickými činnostmi
 • spoluprací se ZUŠ A. M. Buxton
 • nabízením nadstandartních aktivit: – hra na flétnu, angličtina horou

Vzdělávání dětí dvouletých

Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.
Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

Při práci s dvouletými MŠ zajistí:
 • Podnětné prostředí
 • Zařazení dětí do heterogenní skupiny dětí, z důvodu bezpečnosti budou některé hry a hračky ukládány mimo dosah dvouletých dětí
 • Do umýváren je zasazen přebalovací pult pro udržení hygieny dětí
 • Učitelce bude ve třídě nápomocná školní asistentka, která bude nepřetržitě nad dětmi s individuální potřebou dohlížet
 • Škola vytvoří takové podmínky, aby dítě cítilo důvěru i bezpečí
 • Dětem bude umožněno častěji relaxovat, práce v pomalém tempu, činnosti se budou opakovat


Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let do 1. 9. 2020 postupně připravíme v oblasti věcné (materiální) – třídu pro děti mladší 3 let vybavíme hračkami i didaktickými pomůckami přiměřenými jejich věku, na školní zahradě instalujeme herní prvek vhodný pro děti ve věku 2–3 let, zajistíme ergonometricky odpovídající sedací nábytek, vhodná lehátka pro odpočinek dětí, zajistíme vhodný úložný prostor pro individuální hygienické potřeby dětí (pleny, vlhčené ubrousky).

Podmínky v oblasti hygienické – umývárnu dětí vybavíme přebalovacím pultem, schůdky, které umožní dítěti samostatný přístup do sprchy, dětskými nočníky (určíme způsob jejich mytí a desinfekce), nášlapným košem pro ukládání použitých plen, v souladu se zákonem zajistíme skladování a odvoz použitých plen, dohodneme se zákonnými zástupci systém přinášení hygienických potřeb pro děti do mateřské školy.

Podmínky v oblasti personální zajistíme v souladu s aktuální legislativou tak, aby co nejlépe vyhovovaly náročnosti práce, potřebám dětí, (od 1.9. 2020 spolu s učitelkami souběžné působení nepedagogického pracovníka s odbornou způsobilostí, využití maximálně možné výše úvazků pedagogických pracovníků a jejich souběžného působení co v největší míře), do doby legislativní úpravy bude ve třídě s mladšími dětmi 3 let dopomáhat školní asistent, v oblasti vzdělávání učitelek - průběžné vzdělávání učitelek (psychická a fyziologická specifika dvouletých dětí, právní problematiky přijímání dětí atd.). Podmínky v oblasti bezpečnosti nastavíme způsobem, který bude eliminovat bezpečnostní rizika, zamezíme přístup k předmětům ohrožujících bezpečnost dětí, zajistíme bezpečný pohyb v prostorách třídy i při pobytu venku, umožníme využívání pouze odpovídajícího zahradního vybavení, didaktických pomůcek a věcného vybavení odpovídající věku dětí (vhodné pro děti od dvou let), ošetříme požární rizika, třídu dětí od 2 do 3 let umístíme do přízemí budovy.

Podmínky v oblasti životosprávy upravíme denní režim zejména v souvislosti s potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí (v případě větší potřeby spánku děti nebudou buzeny přesně ve stanoveném čase.

Podmínky v oblasti psychosociální – umožníme dětem v úzké spolupráci s rodiči adaptaci na mateřskou školu, co nejméně zatěžující přechod z rodinného prostředí do většinou první vzdělávací instituce, kde se dítě nově setká s kolektivem vrstevníků, vytvoříme pro děti stálý, pravidelný, denní režim, ve kterém budou mít dostatečný časový prostor a organizační, materiální a prostorové podmínky pro realizaci činností, stravování, osobní hygienu, odpočinek (i v průběhu dne), zajistíme individuální péči, upřednostníme vzdělávání formou činností realizovaných důsledně v menších skupinách nebo individuálně, umožníme dítěti používání specifických pomůcek pro zajištění bezpečí a jistoty, nastavíme srozumitelná, jednoduchá pravidla a řád, určující mantinely.

Organizace vzdělávání v souladu s platnou legislativou od 1. 9. 2020 zabezpečíme odpovídající počet dětí ve věku od dvou do tří let vzdělávajících se v samostatné třídě a to od 12 do 16 dětí.

Povinné předškolní vzdělávání dětí, platné od 1. 9. 2017

Změny ve Školském zákoně (Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání):

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017.
V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termíny zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2017. Naše MŠ stanovila předběžně termín zápisu na 10. května od 8,30 do 16,30. Všechny děti z Úpice /školského obvodu/ mají místo pro své předškolní dítě garantováno. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.


Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:
 1. Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně (např. 8,00 – 12,00)
 2. Rodič bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte (pravidla ve školním řádu MŠ) – např. i pozdní příchody
 3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a bude zahájeno správní řízení
  Rodiče za tyto děti nebudou platit „školné“

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání:
 1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit o individuálním vzdělávání.
 2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
 3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu (listopad, prosinec).
 4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ (dle výsledku přezkoušení).
 5. V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

To jsou stručné informace o změnách ve školském zákoně v oblasti předškolní výchovy. Podrobnější informace získáte v MŠ nebo přímo ve Školském zákoně.

2. Organizace vzdělávání

V současné době je provoz MŠ od 6.30 hod. do 16.00 hodin. Tento čas byl upraven na základě dohody s rodiči, kteří dojíždějí pro děti linkovými autobusy. Do MŠ mají rodiče možnost dovést děti do 8.00 hod. V 8.00 hod. se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po individuálním dohodnutí je možné děti dovést do MŠ i v průběhu dopoledne, nebo vyzvednout v kteroukoliv dobu dle potřeby.

Nyní je mateřská škola dvoutřídní. Maximální kapacita je 48 dětí. V tomto školním roce je zapsáno dětí 41.

Věkové složení dětí je od 2 do 7 let. Složení dětí je heterogenní z hlediska uplatňování metod a forem práce. Rozdělení do jednotlivých tříd je dle věku.


Třída = děti mladší = MEDVÍDCI

24 dětí ve věku 2 – 5 let + 2 učitelky a školní asistentka
Učitelky na této třídě překrývají směny, dětem mladším tří let je umožněno více volného pohybu a spontánních aktivit, děti starší již mají do denních činností postupně zařazovány didakticky cílené činnosti.
U dvouletých a tříletých dětí je tu kladen důraz na pozitivní adaptaci dětí na kolektivní zařízení po přechodu z rodiny, na nastavení pevných základů jejich rozvoje v oblasti fyzické, psychické i sociální (mimo jiné např. na vytváření základních návyků a dovedností v oblasti sebeobsluhy, na osvojování pravidel vzájemného soužití s dodržování základních pravidel chování, respektování autorit, na uvědomění si, že život má svůj pravidelný rytmus i řád, na rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů, citů i vůle atd.). Vzdělávání probíhá spíše frontální formou, zároveň jsou dětem nabízeny i i samostatné úkoly s možností volby, dle jejich zájmu, objevují se i první úkoly s prvky kooperace.
U dětí 4 – 5 letých je organizace vzdělávání podřízena upevňování a dalšímu rozvoji získaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Děti již pracují ve skupinách, jednotlivě, úkoly jsou jim nabízeny v plné škále všech oblastí vzdělávání. Vždy si mají možnost činnosti vybírat dle svých zájmů. Frontální způsob je případně zařazován při řízených pohybových aktivitách, hudebních, poslechu četby, nácviku říkadel, pohybových her, her se zpěvem, dítě má však vždy možnost se těchto aktivit neúčastnit. Větší důraz je již kladen na rozvoj předčtenářské a matematické gramotnosti.


Třída = PŘEDŠKOLÁCI

17 dětí 5 – 7 letých + 2 učitelky a pedagogická asistentka
Organizace vzdělávání podřízena přípravě dětí na vstup do základní školy. Je kladen větší důraz, aby klíčové zadané úkoly splnily všechny děti (mají možnost si zvolit dobu jejich splnění – např v průběhu týdne, jinou část dne), jde např. o úkoly grafomotoriky, pracovní listy atd. Pro plnění úkolů spojených s přípravou na školu je také využíván čas v době odpočinku (pokud děti nemají potřebu spánku), v této době probíhají také nadstandardní aktivity.

3. Charakteristika vzdělávacího programu

Koncepce mateřské školy

Naše mateřská škola je venkovského typu, a proto se snažíme ukazovat dětem přednosti života na vesnici, čistotu a bohatství přírody. Zaměření naší mateřské školy je všeobecné. Pracujeme s integrovanými dětmi, vytváříme jim podmínky vhodné pro vzdělávání, individuální plán, věnujeme zvýšenou individuální péči. V případě, že bychom měli mezi žáky talentované dítě, dále bychom jeho nadání podporovali a rozvíjeli a také vytvořili individuální plán., zaměřený na oblast, ve které vyniká. Rozšířili bychom mu výuku individuálním přístupem.

Vytváříme základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, k místu kde žijí. Rozvíjíme a upevňujeme kladný vztah k rodině a ke kolektivu. Učíme děti respektovat odlišnosti integrovaných dětí a radovat se z jejich úspěchů, vážit si práce ostatních a neničit vytvořené hodnoty.

Prostřednictvím tematických pracovních dílen se dětem snažíme přiblížit lidové tradice a zvyky.
 
Přátelská spolupráce s jinými mateřskými školami naši práci obohacuje. Velice dobrou a dlouholetou spolupráci máme se spolkem SULIHARA z. s. Formou společných aktivit (výlety, projekty, karnevaly, veřejná vystoupení, exkurze…) se naše děti vzájemně poznávají a vytvářejí si nová, dětská přátelství.

Smyslem naší výchovné činnosti je probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Mít odvahu ukázat, co všechno už umí, zvládne a dokáže. Učíme děti zdravému životnímu stylu – správné stravovací návyky, dostatek ovoce a zeleniny v denní nabídce, dostatek pohybu, předcházet úrazům, prevenci nemocem. Jsme hrdi na naše mezinárodní zkušenosti načerpané na zahraničních stážích v Anglii a v Portugalsku.
Velice úzce spolupracujeme s rodinou. Rodiče mají možnost vstupovat do výuky v průběhu dne, navrhují nám náměty na společné odpolední akce, konzultují s učitelkami vývoj a pokroky svých dětí, radí se s učitelkami, jak zvládat problémové situace. Velice aktivně nám pomáhají při organizaci akcí pro veřejnost, připravují dětem kostýmy, pomůcky na netradiční dny ve školce. Návrhy rodičů na nová témata při prožitkovém učení se promítají i ve ŠVP a v TVP.

Ve své podstatě klademe
 • důraz na individuální přístup ke každému dítěti, dokázat přijímat nové poznatky a vědomosti = učit se
 • důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ně, samostatnost při sebeobsluze
 • dokázat řešit problémy a zdůvodnit si své chování
 • důraz na rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování
 • dokázat komunikovat s vrstevníky i s dospělými
 • na prožitkové učení, kdy si děti vyzkouší formou pokusu a omylu vše na vlastní „kůži“
 • nezapomínáme na čtení klasických pohádek a vlastní dramatizaci dětí
 • na výchovu ke zdravému životnímu stylu
 • na environmentální výchovu a ekologicky zaměřené činnosti
 • na prevenci sociálně patologických jevů
 • důraz na účast rodiny
 • důraz na úzkou spolupráci se ZŠ a poradenskými zařízeními (PPP, SPC, Logoped)


Při vzdělávání dětí raného věku se pedagog snaží o naplnění tří priorit:
 1. Úzce spolupracovat s rodinou a vytvořit podmínky pro zajištění organické provázanosti režimu dvouletého dítěte v rodině i v instituci. Důležitá je schopnost dítěte ovládat vyměšování.
 2. Individuálně podporovat aktivitu dětí, zvídavost, snahu po objevování, ale nepřetěžovat je, umožnit relaxaci v relaxačních koutcích, nepoškodit je fyzicky a psychicky.
 3. Vytvořit pevné základy pro postupné osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji jeho osobnosti. Osamostatňování se však projevuje i v dalších oblastech sebeobsluhy: dítě se dokáže samo najíst a napít, ale potřebuje dostatek času, v případě drobného nezdaru potřebuje podporu, povzbuzení a teprve následně drobnou dopomoc. Taktéž je to s oblékáním a se svlékáním. Dvouleté dítě se dokáže svléknout a s mírnou dopomocí i obléknout, pokud je k tomu vedeno a je mu ponechán dostatečný prostor pro realizaci.
Základní východiska koncepce:
 1. Komunikace s rodinou a její spoluúčast
 2. Spolupráce se ZŠ a okolními MŠ
 3. Aktivní pobyt v přírodě
 4. Zdravý životní styl
 5. Kvalifikace a odbornost personálu

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí.


Zdůvodnění:
 1. Mateřská škola doplňuje funkci rodiny, která je v současné době velmi zaměstnaná, případně neúplná. Preferujeme každodenní komunikaci s rodiči a trvalou možnost rodičů kdykoliv nahlédnout do provozu školy. K vytvoření dobrého partnerství chceme přispět neustálou výměnou informací o vývoji dítěte. Nabízíme možnost zapůjčení odborné literatury, doporučujeme práci s různými pracovními sešity, nabízíme náměty k víkendovým rodinným aktivitám... Navíc, s rodiči pořádáme společné pracovní dílny, kdy se vzájemně více poznáváme. V této oblasti máme velmi dobré zkušenosti a velký zájem ze strany rodičů. Zde se rodí spoustu dobrých podnětů k doplnění plánovaných akcí na další rok. Návrhy zapracováváme do ŠVP.
  Proto již 4 roky pořádáme i společný víkendový pobyt, kde si společně plánujeme nové možnosti, jak na děti co nejlépe působit a nápady jsou poté zahrnuty do ŠVP školy. Zároveň nám velice účelně při organizaci karnevalů, oslav MDD... Na jaře se i s rodiči účastníme celorepublikové akce „Česko čte dětem“, kde nám předčítá pan Trnka – spisovatel. Společně usilujeme o kladný vztah dětí ke knize.
 2. Mateřská škola velmi úzce spolupracuje se základními školami v Úpici. Předškoláci pravidelně dvakrát ročně navštěvují 1.třídu ZŠ a zapojují se do běžné vyučovací hodiny, účastníme se všech dostupných akcí pořádaných základními školami. Chceme více přiblížit svět předškolních dětí učitelům prvních tříd, zkonzultovat své zkušenosti a sjednotit své požadavky na znalosti dětí, aby přechod probíhal plynule a bez problémů. Organizujeme pracovní setkání rodičů předškoláků s učitelkami ZŠ, aby měli možnost vidět své děti při práci a společně pak zhodnotili možnosti přípravy dětí na vstup do ZŠ. Zpětnou vazbou ze ZŠ je nám chvála, kdy si učitelky ZŠ chválí výbornou připravenost našich dětí na vstup do školy.
  Stejně aktivní je naše spolupráce s okolními MŠ zvaná SULIHARA, při níž zároveň pro děti tvoříme společné projekty, na kterých se děti vzájemně poznávají, poznávají nová místa a v neposlední řadě si i rodiče dětí na společných akcích vyměňují své poznatky a zkušenosti.
 3. Pro zdravý vývoj dětí je přirozený pobyt ve zdravém prostředí. Chceme i nadále využít vhodně situované prostředí mateřské školy poblíž lesa a co nejvíce dětem nabízet způsoby sbližování s přírodou. Hravými formami tak přiblížit dětem, že život je všude kolem nás a je proto nezbytné, naučit se o něj pečovat a chránit.
 4. Jedním ze současných problémů nové generace dětí je spousta sedavých aktivit a málo pohybu. A protože děti pro svůj zdravý a přirozený vývoj pohyb potřebují, měl by se jim dostávat v mateřské škole v plné míře a různými formami. Tím by se zlepšila jejich kondice, správné držení těla i odolnost proti nemocem. Aktivizovat je ke správnému pohybu, by měla pomoci účelně vybavená školní zahrada, velké hřiště přímo u školy, tělocvična, kterou vlastní zřizovatel, ale MŠ je neomezeně využívá. a samozřejmě pobyt v přírodě.


Pedagogický sbor musí všemi smysly vnímat a sledovat rozdíly v  dovednostech a zvláštních zájmech, které se projevují u dětí téhož věku.. Obtížné úkoly předškolní výchovy ve zdravém a pohodovém prostředí plném nových podnětů vedoucích dítě k tvořivosti a k zájmu o nepoznané může plnit jen nekonfliktní pracovitý kolektiv pedagogů se zájmem o další vzdělání. Důležitá je i dobrá spolupráce učitelek mezi sebou, spolupráce s provozním personálem školy i vystupování učitelek na veřejnosti. Společně tyto úkoly řešíme na provozních a pedagogických poradách. Učitelský tým musí znát fáze vývoje dítěte, aby mohl poskytnout vhodně strukturovaný soubor činností a materiálu, jejichž prostřednictvím bude dítě dobře rozvíjet své schopnosti, bude se tedy efektivně učit, aniž by bylo stresováno.

Dlouhodobé cíle mateřské školy

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytuje dítěti odbornou péči. Usiluje o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.
Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí a bude tak každému dítěti umožňováno dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Cílem naší práce jsou tyto výstupy:
 • o všechno se rozděl
 • hraj fér
 • nikoho nebij
 • vracej věci tam, kde jsi je našel
 • uklízej po sobě
 • neber nic, co ti nepatří
 • když někomu ublížíš, řekni „promiň“
 • před jídlem si umyj ruce
 • splachuj
 • teplé mléko ti udělá dobře
 • jez hodně ovoce a zeleninu, budeš silný a zdravý
 • žij vyrovnaně – trochu se uč, trochu přemýšlej, každý den trochu maluj a kresli, zpívej si, hraj si a pracuj
 • každý den odpoledne si zdřímni
 • když vyrazíš někam do města, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě
 • nepřestávej žasnout, buď zvídavý
 • dívej se okolo sebe a pozoruj a poznávej = prožitkové učení
 • nekomunikuj s cizími lidmi, všichni nejsou dobří


Prožitkovým učením chceme zajistit přirozený rozvoj každého dítěte se zřetelem na jeho věkové a individuální zvláštnosti, vytvořit klidné, pohodové prostředí, do kterého se děti budou těšit a rády vracet.Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence.
Dle RVP by před vstupem do ZŠ děti měly zvládnout:

1. Kompetence k učení

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může
 • mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění


2. Kompetence k řešení problémů

 • si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), dokáže požádat o pomoc
 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logické myšlení
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu


3. Kompetence komunikativní

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku


4. Kompetence sociální a personální

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim
 • se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování


5. Kompetence činnostní a občanské

 • učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na

Vzdělávací obsah ŠVP je uspořádán do 5 hlavních oblastí

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány:

1. Dítě a jeho tělo

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neuro svalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebe obslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

2. Dítě a jeho psychika

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebe nahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“: Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle.

3. Dítě a ten druhý

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

4. Dítě a společnost

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně – kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

5. Dítě a svět

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Formy vzdělávání v mateřské škole

Jsme mateřská škola s celodenní péčí. Připravujeme děti na vstup do ZŠ a do života. Hlavní formou poznávání v naší škole je prožitkové učení a hra a prožitkové zážitky.
Respektujeme individuality dětí, pomáháme pochopit základní principy demokracie (př.: pravidla chování ve třídě…) Dáváme dostatek prostoru ke spontánnímu projevu dětí, sportovnímu vyžití, klademe důraz na enviromentální výchovu, čtenářskou gramotnost, předmatematické dovednosti a základy logického myšlení, na kladný vztah k rodině a místu kde žijeme, na dostatek pohybových aktivit, o péči o zdraví. Vtomto školním roce se chceme více zaměřit na polytechnickou výchovu.

 • Metoda prožitkového a kooperativního učení hrou a činností dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové. Učební aktivity probíhají především formou nezávislé dětské hry.
 • Metoda situačního učení založená na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.
 • Metoda spontánního sociálního učení je založená na principu přirozené nápodoby.
 • Metoda kooperace, jejíž pomocí zdokonalíme schopnost jedince fungovat v rámci kolektivu.
 • Metoda povzbuzování (stimulace), kdy povzbuzujeme kladnými iniciativami, účelem je ohodnotit činnost, kterou již dítě vykonávám a povzbuzovat ho k pokračování.
 • Metoda přesvědčování, při které klademe velký důraz na osobu pedagoga, na jeho pozitivní vztah k dítěti.
 • Metoda experimentu (pokusu), při které vytváříme podmínky k vlastní činnosti dítěte, vedoucí k ověření schopnosti, dovednosti nebo znalosti.
 • Metoda komunitního kruhu, kde společně vytváříme pocit důvěry a sounáležitosti ke skupině.
 • Metoda názornosti, při které vytváříme jasnou představu o světě kolem nás.
 • Metoda řízeného rozhovoru, se kterou pracuje pedagog téměř při všech činnostech.


Využíváme všechny dostupné formy vzdělávání předškolních dětí:
 • učení hrou, pokusem a omylem, praktické činnosti, prožitkové učení
 • individuální i skupinové aktivity
 • frontální metody: zpěv, tanec, cvičení, modelování, pokusy,
 • vyvážený poměr spontánních a řízených činnosti
 • skupinové


Hravé činnosti: Pro život i vzdělání dítěte mateřská škola vytváří vhodné prostředí, pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Veškeré aktivity obsahují  prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti a tak přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Nabízíme: zájmové koutky, didaktické hry, konstruktivní stavebnice, hry s přírodninami, možnost dotvářet si podobu prostředí, ve kterém si děti hrají vlastním přičiněním.

Pohybové aktivity: Pohybová výchova by měla být pro děti zajímavou hrou. Cílem je potřeba pohybu i v dospělosti. Každý zdravý člověk by měl mít podvědomou potřebu pohybovat se během dne a mít z pohybu radost. Předešlo by se tak do budoucna rehabilitačním cvičením, civilizačním chorobám a mnoha stresovým problémům. Proto bychom chtěli dětem pohybové vyžití nabízet co nejvíce, aby se pohyb stal součástí jejich života. U mateřské školy je dostatečně prostorná zahrada s pískovištěm a hracími prvky, kde mohou děti najít slunná i stinná místa. Využíváme i prostory fotbalového hřiště a uvnitř budovy prostornou tělocvičnu. Všechny tyto prostory spravuje zřizovatel – Obec Suchovršice a MŠ je bez omezení využívá. Děti mají možnost půjčit si motorky, tříkolky, odstrkovala, koloběžky, míče a jiné venkovní hračky, které jsou majetkem MŠ. Celá zahrada je porostlá zelení. Travnatá plocha, zeleň a pískoviště jsou pravidelně udržovány. Nové herní prvky na zahradě jsou vhodné pro pohybové vyžití a také pro rozvoj fantazie: pirátská loď s žebříky, lanem, horolezeckou stěnou, skluzavkou a tabulí na kreslení křídami, různé druhy pružinových houpaček a provazová houpačka zvaná hnízdo. Nabízíme: pohybové chvilky, pohybové hry a soutěže v přírodě, přiměřeně dlouhé vycházky do lesa a okolí školy, využití zahrady s možností půjčení venkovních hraček, kroužek dechových cvičení na flétničky, plavecký výcvik pro předškolní děti, logopedické chvilky a stimulační program pro předškoláky MAXÍK.

Tvořivé aktivity: Výtvarné a pracovní činnosti přispívají k uvolnění ruky, k procvičení jemné motoriky, která je tak důležitá pro nácvik psaní. Děti se učí samostatně pracovat, schopnosti tvořivého myšlení. Naučí se pracovat s keramickou hlínou a jiné výtvarné a pracovní techniky. Pedagog dětem pomáhá podnítit jejich fantazii, vyvolat představy. Dětem dá prostor k hodnocení svých prací. Rodiče mají možnost vidět práce svých dětí na výstavě v dětské šatně, na chodbě nebo ve třídě, ale také na výstavách v muzeu v Úpici, nebo v místní hasičské zbrojnici. Nabízíme: práce s keramikou, kresba trojhrannými pastelkami, malba temperou – hra s barvou, práce s netradičním materiálem, tvořivé aktivity s přírodninami, výroba dárků k různým příležitostem, možnost pro děti půjčit si výtvarné a pracovní pomůcky i při volné hře...

V této přetechnizované a médii ovládané době jsou děti velice zranitelné a citlivé. Potřebují naučit se radovat z obyčejných dětských zážitků a zjistit, že zábava není dívat se na televizi. Chtěli bychom, aby děti nebyly jen konzumenty zábavy, ale aby samy objevovaly a tvořily estetické prostředí a obohacovaly svůj život novými prožitky a vlastním přičiněním se na všem podílely.
Vedeme děti k tomu, aby své jednání dokázaly zdůvodnit a pochopit, co je správné a co ne. Učíme je, aby si z chyb vzaly ponaučení. K tomu nám velice dobře slouží knihy, pohádkové příběhy a bajky, manásky a modelové situace.


Pomocí jednotlivých forem a metod vzdělávání u dětí vytváříme nenásilnou formou kladný vztah k: - vlastní osobě, kamarádovi, rodině, k lidem, k přírodě, ke sportu, k umění, k práci a vytvořeným hodnotám, k lidovým zvykům a tradicím, k rodnému kraji. Pomocí používaných forem vzdělávání docílíme těchto výstupů:

 • Zdravé sebevědomí a sebejistota
 • Schopnost být samo sebou
 • Přizpůsobit se životu v sociální komunitě
 • Základy pro celoživotní učení
 • Základy pro schopnost jednat v duchu základních a lidských etických hodnot


Vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa, i přirozeným okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá. Dětem s odkladem školní docházky vypracováváme individuální plán a spolupracujeme s PPP, s SPC. Děti by měly být během dne v pohodě a cítit se bezpečně. Chceme, aby byly aktivními tvůrci. Dáme jim možnost uplatnit se po svém: dětsky, radostně, bezprostředně a přirozeně a slušně.

4. Integrované bloky

Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá na to, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.
Předškolní vzdělávání nabízí vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.
...pojďte s námi za poznáním...– s úsměvem jde všechno lépe...
Září
Vítáme Vás ve školce

charakteristika:
 • seznámit děti s prostředím mateřské školy, s novými situacemi, na pobyt bez rodičů

cílem bloku je:
 • zajistit, aby se zde děti cítily dobře a bezpečně
 • zajistit bezproblémové adaptace
 • podporovat dětská přátelství a navazování kontaktů s dospělými
 • posilování prosocioálního chování
 • rozvoj sebe obslužných dovedností


činnosti:
 • hry, které pomohou překonat odloučení od rodiny


tematické části:
 • Nová školka, nové děti, noví dospělci
 • Aby se nám dobře spolu žilo
 • Moje rodina
 • Místo, kde bydlím
 • To je máma, to je táta...
 • Okolo školky cestička – co se skrývá za bludným kořenem? – enviromentální výchova


Očekávané výstupy:
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • Navazovat kontakt s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud
 • Orientovat se ve známém prostředí – MŠ + okolí
 • Adaptovat se na život ve škole
Říjen
Čas zrání

charakteristika:
 • seznámit s rozdíly života na vesnici a ve městě na podzim se zaměřením na pracovní činnosti spojené se životem na vesnici – sklizeň úrody, zemědělská technika

cílem bloku je:
 • rozvoj základních společenských postojů a návyků
 • vytváření vztahů k místu, ve kterém žijeme
 • osvojit si poznatky o přírodě a péče o ni
 • rozvoj schopnosti řídit své chování vůlí
 • osvojit poznatky o významu ovoce a zeleniny pro zdraví


činnosti:
 • sběr kaštanů, žaludů, bukvic a jejich využití při pracovních činnostech, poznávacích činnostech
 • výstavka ovoce a zeleniny, ochutnávka ovoce a zeleniny, výroba ovocného a zeleninového salátu
 • pozorování práce na poli – tematické vycházky


tematické části:
 • Koulelo se jablíčko (druhy ovoce, zeleniny)
 • Kam jablíčko dám (využití ovoce a zeleniny)
 • Brambory, brambory, to strava naše… (hygiena, stolování...)
 • Malá hruška, velké jablko (protiklady)


Očekávané výstupy:
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Odloučit se na určitou dobu od rodiny a svých blízkých, být aktivní i bez jejich přítomnosti
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • pochopit, že každý má ve společenství svou roli
 • zvládat běžné požadavky kladené na dítě, dokázat vyřídit vzkaz
Listopad
Barevný podzim

charakteristika:
 • seznámit děti s vlivem počasí na přírodu, podporovat u dětí vnímání přírody všemi smysly, vést děti ke kladnému vztahu k přírodě a péči o ni

cílem bloku je:
 • rozvoj komunikativních dovedností dítěte
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • zvládnutí sebeobsluhy
 • zapojit děti do pracovních činností
 • vést k zodpovědnosti za své chování

činnosti:
 • koláže a výrobky z listů a přírodnin
 • vycházky do lesa – objímáme strom
 • nášj strom – kolektivní práce
 • pouštění draků


tematické části:
 • Padá listí zlaté, rudé (barvy)
 • Zvířátka, najděte si doupátka – volně žijící zvířata
 • Můj šatník – jak se oblékáme
 • Přírodniny, pokusy a nové objevy


Očekávané výstupy:
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • Porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku, děj opakovat ve správných větách
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat přátelství
 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí
Prosinec
Těšíme se na Vánoce aneb: vánoční zvyky a tradice

charakteristika:
 • upevňovat citové vztahy v rodině, v kolektivu, rozvíjet pozitivní city
 • dítěte, umět projevovat radost

cílem bloku je:
 • rozvoj kulturně estetických dovedností
 • vytvoření si vztahu k tradicím a hodnotám společnosti
 • dovést započatou činnost ke zdárnému cíli
 • vést k samostatnosti při individuálních činnostech

činnosti:
 • vánoční vyrábění
 • prezentace MŠ na veřejnosti
 • vánoční zvyky a tradice
 • vánoční vystoupení dětí u různých příležitostí

tematické celky:
 • Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší...
 • Brzy budou vánoce, tradice
 • Pracovní dílny


Očekávané výstupy:
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Naučit se krátké texty, úmyslně si zapamatovat
 • Všímat si, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc
 • Všímat si nepořádku
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí
Leden
Bude zima, bude mráz

charakteristika:
 • rozvíjet řečové a jazykové dovednosti, rozvíjet pohybové schopnosti dětí
 • upevňovat u dětí pozitivní vztah ke škole a k učení

cílem bloku je:
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj komunikativních dovedností, umět vyprávět
 • připravenost dětí k zápisu do 1. třídy: číselná řada, geometrické tvary, prostorové vztahy, velikosti.../li>

činnosti:
 • zimní sporty – sáňkování, pekáčování, bruslení
 • pokusy, testy, soutěže
 • návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ

tematické celky:
 • Bude ze mě prvňáček
 • Hurá sníh, pojedeme na saních – zima, sporty...
 • Válím koule sem a tam... tvary

Očekávané výstupy:
 • Zachovávat správné držení těla
 • Vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku
 • Řešit problém, úkoly a situace, myslet krativně, předkládat nápady
 • Umět odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat
 • Uvědomovat
Únor
Co ze mě dělá člověka?

charakteristika:
 • vést děti k péči o zdraví a předcházení nemocem
 • upevňovat u dětí správné hygienické návyky

cílem bloku je:
 • rozvíjet komunikativní dovednosti, vyjádřit souhlas – nesouhlas
 • podporovat zdravý životní styl, osvojení poznatků a dovedností důležitých ke zdraví a bezpečnosti
 • uvědomit si stavbu lidského těla

činnosti:
 • námětové a poznávací hry umožňující uvědomění si vlastního těla a vedoucí děti k poznání, že zdraví je nutné si chránit a pečovat o ně

tematické části:
 • Hlava ramena, kolena, palce...
 • Doktor klepe na srdíčko
 • To jsou prsty, to jsou dlaně..., předměty denní potřeby
 • Čas masopustu

Očekávané výstupy:
 • Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci
 • Domluvit se gesty i slovy
 • Chápat prostorové pojmy postupovat podle instrukcí a pokynů
 • Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití
 • Práce s literárními texty a obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
Březen
Jaro dělá pokusy

charakteristika:
 • s jarem se otevírá příroda, učit děti vážit si života ve všech formách upevňujeme citové vazby, podporujeme dětská přátelství

cílem bloku je:
 • posilovat pocit sounáležitosti s přírodou
 • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
 • rozvoj poznávacích schopností při poslechu příběhů, seznamovat se s pohádkami
 • vážit si života ve všech formách

činnosti:
 • prozkoumání jarní přírody
 • sejeme bylinky
 • exkurze v zahradnictví
 • návštěva knihovny

tematické části:
 • Hody hody doprovody – velikonoční zvyky a tradice tradice
 • Jak to bylo pohádko? – měsíc knihy
 • Táta včera na venku... květiny

Očekávané výstupy:
 • Koordinace ruky a oka, zvládání hrubé i jemné motoriky
 • Sluchově rozlišit slabiky na začátku a konci slova a hlásky
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
 • Uvědomovat si své možnosti i limity
 • Být citlivý ve vztahu k živým bytostem
Duben
U domečku na dvorečku

charakteristika:
 • rozvíjení fyzické zdatnosti dětí a vytváření pozitivního vztahu k přírodě
 • vytvářet u dětí pocit sounáležitosti s přírodou

cílem bloku je:
 • upevňovat pravidla chování v přírodě
 • seznámit děti s potřebami volně žijících zvířat v zimě
 • rozvoj kulturních a společenských návyků
 • rozvoj řečových dovedností, poznat rozdíly mezi poezií a prózou

činnosti:
 • dramatizace pohádky
 • námětové hry vedoucí k poznání života v lese
 • výprava ke krmelci

tematické celky:
 • Na dvoreček nasypala babička zrníčka – dom zvířata a mláďata
 • Připravte si deštníky - počasí
 • Když se ráno probudím... (časové vztahy)
 • Zadními vrátky, za lesním zvířátky

Očekávané výstupy:
 • Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • Chápat slovní vtip a humor
 • Bránit se projevům násilí druhého dítěte – ubližování, ponižování
 • Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí
Květen
Život kolem nás

charakteristika:
 • orientovat se v nejbližším okolí
 • vytvoření podvědomí vlastní sounáležitosti se světem
 • ozvíjet citové vztahy v rodině, poznávat různé druhy práce dospělých

cílem bloku je:
 • rozvíjet hudebnost dětí zpěvem, hrou na nástroje osvojení dovedností potřebných k péči o okolí
 • získání poznatků o významu životního prostředí
 • umět využívat technické pomůcky k získávání nových znalostí o světě
 • rozvoj tanečně pohybových dovedností
 • seznámit se světem lidí
 • vážit si práce dospělých

činnosti:
 • oslava Dne matek
 • třídění odpadů, Den Země – úklid okolí školy
 • námětové hry zaměřené na poznání práce dospělých

tematické celky:
 • Auto jede tů,tů …. – dopravní prostředky a značky
 • Maminka – to je můj polštářek
 • Tancuj, tancuj, vykrůcaj...

Očekávané výstupy
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami a pomůckami
 • Sledovat očima z leva doprava
 • Chápat, že všichni lidé i děti mají stejnou hodnotu, přestože jsou každý jiný
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které ho mohou poškozovat
  Červen
  Čas her a loučení

  charakteristika:
  • nenásilně děti připravovat na blížící se vstup do školy

  cílem bloku je:
  • posílení sebedůvěry
  • rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní, matematické představy
  • rozvoj dětské pozornosti, paměti, představivosti a fantazie

  činnosti:
  • Den dětí mezi školáky
  • celodenní výlet
  • hrajeme si na školu – vytváříme školní knížky

  tematické části:
  • Loučení se školkou
  • Co už umím?
  • Slavíme svůj svátek

  Očekávané výstupy:
  • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
  • Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma a homonyma a antonyma
  • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je využívat
  • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
  • Zachytit a vyjádřit své prožitky
  • Šetrně zacházet s vlastními i cizími hračkami, pomůckami, knihami, věcmi...
  • Poznat napsané své jméno, některá písmena a číslice
  Červenec, srpen
  Prázdninové radovánky

  charakteristika:
  • užívat si pobytu v přírodě, být její součástí

  cílem bloku je:
  • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
  • vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
  • osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví
  činnosti:
  • hry v přírodě
  • koupání v bazénku
  • sportování, soutěže

  Zájmové kroužky

  • Dechová cvičení na flétny – p.uč. Dana Kultová – 1x týdně
  • Angličtina pro nejmenší – p.uč. Hana Nedvědová – 1x týdně
  • Hry s keramickou hlínou – ve spolupráci s Domem pod jasanem Poříčí – lektorka p. Eva Kostková dováží materiál – 1x za měsíc
  • Předplavecký kurz – Plavecká škola TJ Lokomotiva Trutnov – 10 dvouhodinových lekcí – nabízíme pro 25 dětí
  • Stimulační program pro předškoláky MAXÍK – vede p. uč Kultová D.

  Projekty

  na kterých pracujeme vždy po celý rok společně s OKOLNÍMI MŠ – SULIHARA z. s.:

  • 2005/2006 – Putování s Ferdou Mravencem – sportování
  • 2006/2007 – Soptík – prevence požárů
  • 2007/2008 – Krteček a jeho kamarádi – volně žijící zvířáa na louce a na polích
  • 2008/2009 – Ve vodě je život – putování za vílou Úpěnku šetříme vodou
  • 2009/2010 – Les a jeho tajemství volně žijící lesní zvířátka
  • 2010/2011 – Cestou necestou přes bludný kořen co se skrývá v přírodě
  • 2011/2012 – Pranostiky, zvyky a tradice poznat vše, co se váže k místu, kde žiju
  • 2012/2013 – V zdravém těle, zdravý duch – sporty
  • 2013/2014 – Bez práce nejsou koláče – profese a zaměstnání dospělých
  • 2015/2016 – Duhový svět – barvy
  • 2016/2017 – Letem, světem – kontinenty a jejich tradice
  • 2017/2018 – Tajemství studánek zkoumat význam vody
  • 2018/2019 – Máme rádi Česko