Organizace školního stravování

Zařízení školního stravování, organizace jeho provoz a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v MŠ zabezpečuje školní kuchyně, umístěná v budově školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č.107/2005Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Rozsah stravování lze dohodnout s vedoucí školní jídelny.
Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny, které děti během svého pobytu v MŠ konzumují v rámci „pitného režimu“. Pokud je zákonným zástupcem dohodnutá jiná délka pobytu dítěte v MŠ než celodenní, má dítě právo odebrat pouze jídla vydávána v době jeho pobytu.
V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ k dispozici neslazené nápoje. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Na pitný režim v průběhu dne používají vlastní, označené hrnečky.

Postup při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí učitelky automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí ŠJ. V případě, že dítě náhle onemocní apod., nahlásí tuto skutečnost zákonný zástupce neprodleně telefonicky. Odhlásí-li rodič dítě do 7,00 hodiny bude mu stravné odhlášeno již první den nemoci dítěte. Neučiní-li tak, stravné zákonný zástupce hradí dle platného zákona o školním stravování. V den, kdy dítě onemocní (např. v průběhu dopoledne) a zákonný zástupce si dítě neprodleně vyzvedává z MŠ, má nárok vyzvednout si stravu do vlastních jídlonosičů.

Organizace výdeje jídel

Jídlo se v MŠ vydává 3x denně. Děti se stravují ve školní jídelně, která se nachází v budově školy.

Časy výdeje jídel:
přesnídávka – 8.15 hod. a v 8.45 hod.
oběd – v 11.15 hod. a 11.45 hod.
odpolední svačina – ve 14.15 a 14.45 hod.