Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Suchovršice

na školní rok 2024/2025

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, rozhoduje ředitelka MŠ o přijetí dítěte do mateřské školy. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Děti dvouleté nemají právní nárok na přijetí do MŠ. Budou přijímány pouze v případě, že bude volná kapacita MŠ.

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 48 dětí.
Na školní rok 2024/2025 má mateřská škola 15 volných míst pro děti starší tří let.

 • V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě, přijetí dětí mladších tří let bude snížen celkový počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky. Pokud dojde k přijímání dětí mladších – dvouletých, je ředitelka povinna za každé dvouleté dítě ponížit počet přijatých dětí o 2 děti. (V případě, že budou přijaté 3 děti dvouleté, můžeme přijmout pouze 9 děti, nikoliv 15 dětí).
 1. Děti s trvalým pobytem v Suchovršicích od nejstaršího po nejmladší, (= děti narozené do 31. 8. 2021)
 2. Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod, přednostně sourozenci starších dětí, které se v MŠ v Suchovršicích již vzdělávají, ostatním bude pořadí určeno podle data narození, (= děti narozené do 31. 8. 2021).
 3. V případě volné kapacity, děti mladší tří let = děti narozené od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. (přednostně děti s trvalým pobytem v Suchovršicích, poté sourozenci, dále ostatní). Podmínkou pro přijetí je dítě zralé = bez plín, bez dudlíku, bez potřeby vozit v kočárku.
Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 Školského zákona).

Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze tehdy, nebude-li v řádném termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání plně naplněna kapacita MŠ.

V Suchovršicích, dne 11. 3. 2023
Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

Povinné předškolní vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte /dítě dosáhne pátého roku věku do 31. 8. – jinak se dopustí přestupku podle § 182a školského zákona/.
 • Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní vzdělávání, dopouští se přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Zákonný zástupce má povinnost zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven ředitelkou školy na 8.00 hod.
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole /pro obec Suchovršice je určena Mateřská škola, Suchovršice/, jestliže se rodič nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Povinné předškolní vzdělávání není uskutečňováno v období školních prázdnin. Zůstává však právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.

Individuální vzdělávání dítěte

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce Mateřské školy Suchovršice nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte
 • ředitel doporučí a předá zákonnému zástupci dítěte vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
 • úroveň osvojení jednotlivých vzdělávacích oblastí bude ověřována v mateřské škole/li>
 • termín ověření znalostí je stanoven na druhou nebo třetí středu v měsíci listopadu/li>
 • náhradní termín ověření znalostí je stanoven na poslední středu v měsíci listopadu/li>
 • zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření/li>
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání/li>

Distanční (dálková) výuka

 • distanční výuka se uskutečňuje v období krizového stavu, mimořádných opatření nebo z důvodu nařízené karantény ve chvíli, kdy se více jak polovina dětí, které mají docházku povinnou, nebude osobně výuky účastnit
 • způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte. Vzdělávání bude probíhat:
 • zasíláním materiálů přes e-mail
 • pokud dítě nemá k dispozici počítač, vyzvedne si zákonný zástupce učivo ve škole nebo se využije telefonické spojení
 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními


a) Podpůrná opatření prvního stupně:
 • ředitelka rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy
 • po 3 měsících dojde společně se zákonnými zástupci k vyhodnocení plánu pedagogické podpory. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí ředitelka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte


b) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně:
 • podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení spolu s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo školského poradenského zařízení
 • ředitelka školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ředitelka zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce
 • ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji
 • ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná


c) Vzdělávání dětí nadaných:
 • mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných
 • mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory

Evidence dítěte, školní matrika

 • po přijetí dítěte do MŠ předá zákonný zástupce ředitelce školy vyplněné formuláře: „Evidenční list“ a „Přihláška ke stravování“
 • povinností rodičů je během roku nahlásit v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, změnu zdravotní pojišťovny, zdravotní omezení…)
 • informace o dětech vedené ve Školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ukončení vzdělávání dítěte je možné:

 • a) ze strany zákonného zástupce: na základě písemného oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte
 • b) ze strany mateřské školy: Ředitelka MŠ může podle ust. § 35 zákona č. 521/2004 Sb., Školského zákona, v platném znění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dětí, které nejsou v posledním povinném ročníku, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, pokud:
 • c) pokud se dítě neúčastní vzdělávání: Ředitelka může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo řádně omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel tohoto Školního řádu
 • d) ve zkušební době: Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu a lékařnebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání
 • e) nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování: V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo platbu za stravování, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat