Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Mateřská škola je zřízena jako škola DVOUTŘÍDNÍ, s celodenním provozem. Provozní doba je pracovní dny od 06.30 hod. – 16.00 hod. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 • děti se v MŠ scházejí v době mezi 6.30 - 8.00 hod., pokud se rodič ve vyjímečných případech nedomluví jinak s učitelkou na třídě
 • děti, které plní povinnou předškolní docházku mají stanovenu minimální dobu pobytu v MŠ od 8,00 – 12,00 hodin, kromě školních prázdnin
 • při náhlém onemocnění si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd 1. den nepřítomnosti domů z kuchyně od 11.15 do 11.30 hod.
 • zákonní zástupci nebo jimi pověření zástupci jsou povinni předat převlečené dítě osobně učitelce MŠ ve třídě, do které dochází nebo ve třídě, kde se děti z organizačních důvodů scházejí
 • zákonní zástupce nebo jimi pověření zástupci si dítě přebírají po skončení jeho vzdělávání od učitelky MŠ ve třídě, do které dítě dochází nebo ve třídě, kde jsou z organizačních důvodů spojeny nebo ze školní zahrady
 • vzdělávání v mateřské škole probíhá ve dvou třídách. Do jedné třídy mateřské školy chodí děti 2–5 leté, do druhé třídy děti předškolní, děti s odkladem školní docházky a děti, které dovrší do prosince toho školního roku pěti let

Přerušení provozu v mateřské škole

 • omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem
 • o letních prázdninách se MŠ uzavírá na 5 týdnů. Dále je MŠ uzavřena o vánočních prázdninách
 •  
 • provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání – pokud klesne počet dětí v mateřské škole na 5 dětí a méně, může ředitelka po dohodě se zřizovatelem mateřskou školu uzavřít (vysoká nemocnost, odhlášení dětí ze strany rodičů…)
 • stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají učitelky, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy. Pokud je na třídě dítě, které má přiznaný 2.–5. stupeň podpůrného opatření, má jedna učitelka na pobyt venku dětí 12, stejně tak, pokud jsou na třídě děti mladší 3 let. Pro zajištění bezpečnosti doprovází učitelku jiná zletilá osoba – školní asistentky, pedagogická asistentky, v případě potřeby uklízečka. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky a pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky a pedagogičtí pracovníci následující zásady:
a) přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích
 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina k přesunu využívá především chodníků
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je dovoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a učitelka nebo pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny
 • učitelka vstupuje do vozovky první, použitím terčíku zastaví dopravu

b) pobyt dětí v přírodě
 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • učitelky nebo pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, velké ostré kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách učitelky, nebo pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity
 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu školy, kontrolují učitelky a pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • učitelky a pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

d) pracovní a výtvarné činnosti
 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelky nebo pedagogičtí pracovníci školy

e) opatření při úrazu
 • všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc. Zároveň jsou povinni neodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte
 • každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, nahlásí učitelka ředitelce školy k dalšímu řízení. Ředitelka neprodleně nahlásí úraz elektronicky na Inspis data

f) Ochrana zdraví
 • učitelky chrání zdraví své i zdraví všech dětí. Proto mají právo upozornit rodiče na změny zdravotního stavu dětí v průběhu dne. Pokud dětí jeví známky nemoci – kašel. Rýma, zvýšená teplota, průjem, zvracení, vši, mají právo volat rodičům, aby si dítě v co nejkratší době vyzvedly, případně ho ráno vůbec nemusí do kolektivu přijmout


Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdraví způsob života
 • v rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu
 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky a pedagogičtí pracovníci pozorování vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních
 • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí

Zacházení s majetkem mateřské školy

Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

Zákonní zástupci a zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v mateřské škole.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně ředitelce, učitelce nebo pedagogickému pracovníkovi školy.

Zaměstnanci MŠ

Záměrně nepoškozují majetek školky, jsou příkladem dětem i zákonným zástupcům. V případě, že objeví poškozené vybavení, hlásí neprodleně ředitelce MŠ.

Pojištění

Děti jsou pojištěny proti úrazům, škodám na věcech u pojišťovny Kooperativa. V případě potřeby si zákonní zástupci vyžádají u ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události.

Kontrolní činnost

Ředitelka školy průběžně kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí.
Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů dětmi.
Nejméně jednou za půl roku se hodnotí výsledky vzdělávání žáků – diagnostiky dětí.