Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Karneval ve školce
5. 2. 2020
Tvoření s prožitkem
27. 2. 2020

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2020 / 2021
do mateřské školy v Suchovršicích

4. a 5. května 2020 od 14,30 hod. do 16,00 hod.

budova OÚ a MŠ Suchovršice – 1. patro, zasedací místnost


K zápisu přineste:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – možnost stáhnout zde nebo ji vyplníte přímo v MŠ.
  • dále rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a svůj občanský průkaz.

Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se s prostředím mateřské školy. Zároveň budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy.
U zápisu zákonní zástupci Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání odevzdají, případně vyplní na místě a budou zkontrolovány potřebné dokumenty. Děti budou přijímány na základě kritérií, která budou vyvěšená na webových stránkách MŠ.

Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze tehdy, nebude-li v řádném termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání plně naplněna kapacita MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Suchovršice

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. 

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ povinné (jsou to děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) 
  2. Děti s trvalým pobytem v Suchovršicích 
  3. Děti, mladší, jejichž pořadí bude určeno podle data narození. Starší budou mít přednost před mladšími 

Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 Školského zákona).

V Suchovršicích, dne 19.2.2020                               Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích