Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání

Děkujeme za obrázky!
3. 5. 2020
Otevíráme školku
4. 5. 2020
Děkujeme za obrázky!
3. 5. 2020
Otevíráme školku
4. 5. 2020

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání

do mateřské školy v Suchovršicích na školní rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády (onemocnění COVID-19) bude letošní zápis probíhat bez přítomnosti dětí a s co nejmenší přítomnosti rodičů.

Zápis proběhne v období 4. – 15. května 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 1. do datové schránky školy (rqgvns5) – oskenované dokumenty
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: d.kultova@ms-suchovrsice.cz – oskenované dokumenty (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou na adresu: Mateřská škola Suchovršice, Suchovršice 122, 54232 Úpice
 4. vhození do schránky MŠ přímo na budově – dokumenty vložte do zalepené obálky, napište na ni nápis ZÁPIS
 5. osobní podání – pouze po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 739 084 718 (v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy) 

Seznam potřebných dokumentů, které je v případě zájmu o zápis do MŠ nutné dodat: 

 1. Vyplněnou žádost o přijetí – ke stažení zde.
 2. V případě, že se po telefonu nedohodnete s dětskou lékařkou o potvrzení žádosti, dodáte čestné prohlášení , že je dítě očkováno řádným způsobem – ke stažení zde + kopii očkovacího průkazu dítěte
 3. kopie rodného listu dítěte

Na žádosti uveďte telefonický kontakt a e-mailovou adresu/ pro snadnější a rychlejší komunikaci v případě potřeby. 

Po přijetí žádosti a kontrole všech dokumentů bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Přidělené registrační číslo vám bude zasláno SMS zprávou nebo e-mailem. 

Výsledky rozhodnutí o přijetí dítěte budou vyvěšeny pod registračním číslem na budově školy a na webových stránkách www.ms-suchovrsice.cz. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nerozesíláme. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů volejte na telefonní číslo: 739 084 718


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Suchovršice

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. 

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ povinné (jsou to děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) 
 2. Děti s trvalým pobytem v Suchovršicích 
 3. Děti, mladší, jejichž pořadí bude určeno podle data narození. Starší budou mít přednost před mladšími 

Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 Školského zákona).

V Suchovršicích, dne 19. 2. 2020
Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích