Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání
3. 5. 2020
Otevření školky
19. 5. 2020
Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání
3. 5. 2020
Otevření školky
19. 5. 2020

Vážení rodiče, v souvislosti s uvolňováním vládních opatření obnovuje ředitelka MŠ provoz mateřské školy v Suchovršicích v omezeném režimu a za přísných hygienických podmínek. Prosím čtěte důležitá opatření, která na základě doporučení MŠMT musíme nastavit, abychom zabránili možnému šíření virové nákazy Covid 19.

DNEM, KDY SE OTEVÍRÁ MŠ = 11. 5. 2020, VŠEM, KDO ČERPALI OŠETŘOVNÉ DÁVÁM NA VĚDOMÍ, ŽE NÁROK NA VYPLÁCENÍ OŠETŘOVNÉHO TÍMTO DNEM KONČÍ. KDO MÁTE OBAVU DOCHÁZET DO MŠ, MŮŽETE SI NAPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠNÍ O TOM, ŽE NAPŘÍKLAD UŽÍVÁTE SPOLEČNOU DOMÁCNOST S NĚKÝM Z RIZIKOVÉ SKUPINY A NÁROK NA OŠETŘOVNÉ VÁM TÍM NEZANIKNE, NAOPAK MŮŽETE ČERPAT I NADÁLE.

Vyzýváme rodiče, aby pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte do MŠ, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému režimu.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky(Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

 • Minimalizujte velké shromažďování osob před školou, v chodbách a šatnách MŠ. V případě, že se nám budou v prostorách shlukovat skupinky, bude mateřská škola muset přejít k opatření, kdy budeme vaše dítě přebírat už u vchodu a v odpoledních hodinách vám je u vchodu opět budeme vydávat. 
 • Dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) 

V prostorách mateřské školy 

 • Po převlečení dětí nám nevstupujte do tříd. V šatnách děti mohou roušku odložit. Děti předávejte u dveří do třídy, – pouze zaťukejte, vaši dceru/syna si převezme naše asistentka nebo učitelka, která zajistí, aby se děti před vstupem do třídy důkladně umyly tekutým mýdlem a vodou.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 
 • Dětem bude měřena teplota a v případě, že dítě bude vykazovat jakékoliv symptomy nemoci (teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, slabost, apatie, puchýřky na končetinách), nebude do MŠ přijato. Pokud se změní zdravotní stav dítěte v průběhu dne, budou vás učitelky neprodleně kontaktovat
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí 

Co děti potřebují

 • Roušku na cestu do MŠ a na cestu domů 
 • Dvě náhradní čisté roušky uložené v igelitovém pytlíku na poličce se svou značkou
 • V tomto období NEDÁVEJTE dětem žádné hračky z domova
 • Při prvním vstupu do MŠ po karanténě je zákonný zástupce povinen vyplnit a odevzdat učitelce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Můžete si stáhnout zde nebo vyplnit v MŠ. Tiskopisy jsou připravené u šatny dětí. V tomto prostoru máte k dispozici i dezinfekci rukou

Omezení v MŠ
V době trvání výskytu coronaviru v ČR dochází v MŠ:

 • Ke změně provozu: 6,30 – 15,30 hod. (zkrácený provoz je z důvodu nutné dezinfekce všech prostor MŠ po každém dni)
 • Znovuotevření MŠ by mělo být primárně pro děti rodičů, kteří se potřebují vrátit do pracovního procesu, přesto dopolední docházku nabízíme i dětem ostatním, ale omezeně: děti, které NEMAJÍ oba rodiče pracující, budou do MŠ docházet pouze na dopolední provoz, a to od 7,00 do 12,00 hodin. Toto opatření je z hygienických důvodů, abychom byli schopni zajistit dostatečné rozestupy při relaxaci a spánku dětí. 
 • Děti, které žijí ve společné domácnosti s rizikovými skupinami (prarodiče, chronicky nemocní, vážně nemocní občané) doporučujeme do MŠ nevodit

Opatření, která MŠ zajistí v průběhu trvajícího krizového stavu

 • Pravidelná dezinfekce klik, dveří a vypínačů několikrát za den
 • Dezinfekce WC a umývárny po každém přechodu dětí (po příchodu všech dětí, před a po svačině, před i po obědě, po ukončení provozu MŠ)
 • Každodenní dezinfekce nábytku
 • 3x denně mytí podlah stolečků i židliček dezinfekcí v jídelně
 • Každodenní vysávání koberců
 • Časté intenzivní větrání
 • Co nejdelší pobyt dětí venku
 • Zajištění dezinfekce rukou pro příchozí v prostorách u šatny dětí
 • Časté mytí rukou dětí a dohled nad kvalitním provádění správného postupu

Před nástupem do MŠ

 • Přihlaste se k docházce na telefonu 739084718 nebo na e-mailové adrese: d.kultova@ms-suchovrsice.cz
 • Vyplňte ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které si stáhnete na stránkách MŠ, nebo vyplníte tiskopis, který je k dispozici přímo v MŠ u šatny dětí

Při podezření na onemocnění Covid 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav dotyčného s podezřením. Proto vybavte děti náhradními rouškami (alespoň 2 kusy v igelitovém pytlíku, uložené na poličce se svou značkou)