Střípky z dubnové distanční výuky
Střípky z dubnové distanční výuky
9. 4. 2021
Dopravní výchova
Dopravní výchova
20. 4. 2021
Střípky z dubnové distanční výuky
Střípky z dubnové distanční výuky
9. 4. 2021
Dopravní výchova
Dopravní výchova
20. 4. 2021

Kdy se mateřská škola otevře

Na základě rozhodnutí vlády se dne 12. 4. 2021 mateřská škola otevírá: pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné + pro děti rodičů vybraných profesí uvedených v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. (Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o zaměstnanci Finanční správy České republiky.)                                                                                                                     Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

PROVOZ MŠ 6,30 – 15,30 HODIN

Děti, které půjdou po obědě, prosím vyzvedávejte v čase 11,45 – 12,00 hodin

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti se umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
  • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu
  • testování v naší MŠ bude probíhat ve třídě malých dětí – v přízemí

PROČ TESTUJEME

Preventivní testování může našim dětem umožnit bezpečné a trvalé prezenční vzdělávání ve školách a tolik potřebný kontakt s vrstevníky. Pravidelné preventivní testování na přítomnost viru COVID-19 je zásadní nástroj v boji proti šíření onemocnění COVID-19 ve školách i mezi dětmi. Ostatní režimová opatření zůstanou při obnově prezenční výuky samozřejmě zachována. Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.  

POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ

  • dítě si převezme paní asistentka u dveří, zajistí dezinfekci rukou a doprovodí ho do třídy, kde je vyhrazen prostor k testování. Testováním je pověřena D.Kultová a K. Hájková. Po testu dítě čeká na výsledek ve stejné třídě cca 15 minut. Rodiče počkají venku, případně v šatně, ale dodržují přísná hygienická opatření (mají respirátory, rozestupy alespoň 2 metry)
  • věříme, že děti zvládnou testování bez přítomnosti rodičů. Pokud budete chtít být přítomni, budeme požadovat váš negativní test starý nejdéle 48 hodin
  • po vyhodnocení výsledku vám asistentka přivede dítě zpět ke dveřím a rodiče si převedou dítě s negativním výsledkem testu do třídy předškoláků v 1. patře, kde předají syna/dceru paní učitelce. Teprve poté odcházíte do zaměstnání
  • v případě pozitivního výsledku testu si rodič neprodleně odvádí dítě domů, kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si PCR test
  • prosím, počítejte s časovou rezervou, kterou potřebujete na testování a vyhodnocení testu

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

  • doloží potvrzení, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní – zákonný zástupce tuto skutečnost prokáže písemným potvrzením od dětského pediatra, nebo z laboratoře
  • “byly na testech” ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin a prokáží ho v písemné podobě

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

ŠKOLA:
V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte.
Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob a okamžité předání pozitivního dítěte zákonnému zástupci

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ze školky neprodleně odvézt.
Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

LÉKAŘ:
Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:
Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu. 

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE
Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemohou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. 
Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, mohou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.
To stejné platí v případě, že pozitivní test měl zaměstnanec MŠ, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě.