Kamínkování
19. 5. 2020
Naše Země kulatá je… říká se to…
29. 5. 2020
Kamínkování
19. 5. 2020
Naše Země kulatá je… říká se to…
29. 5. 2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a Vyhláškou č. 151/2018 Sb., odstavec 7 (Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.), kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů takto:

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Suchovršicích se na školní rok 2020 / 2021 přijímají tyto děti:

Registrační čísloPřijímá se k docházce od
1/20201. 9. 2020
2/20201. 2. 2021
3/20201. 2. 2021
4/20201. 9. 2020
5/20201. 9. 2020
6/20201. 9. 2020
7/20201. 9. 2020
8/20201. 9. 2020
9/20201. 9. 2020
10/20201. 9. 2020
11/20201. 4. 2021
12/20201. 9. 2020
13/20201. 9. 2020
14/20201. 9. 2020
15/20201. 9. 2020
16/20201. 9. 2020
17/20201. 4. 2021

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

V Suchovršicích, dne 20. 5. 2020, Dana Kultová, ředitelka MŠ