Kamínkování
19. 5. 2020
Naše Země kulatá je… říká se to…
29. 5. 2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a Vyhláškou č. 151/2018 Sb., odstavec 7 (Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.), kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů takto:

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Suchovršicích se na školní rok 2020 / 2021 přijímají tyto děti:

Registrační čísloPřijímá se k docházce od
1/20201. 9. 2020
2/20201. 2. 2021
3/20201. 2. 2021
4/20201. 9. 2020
5/20201. 9. 2020
6/20201. 9. 2020
7/20201. 9. 2020
8/20201. 9. 2020
9/20201. 9. 2020
10/20201. 9. 2020
11/20201. 4. 2021
12/20201. 9. 2020
13/20201. 9. 2020
14/20201. 9. 2020
15/20201. 9. 2020
16/20201. 9. 2020
17/20201. 4. 2021

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

V Suchovršicích, dne 20. 5. 2020, Dana Kultová, ředitelka MŠ